Akademik Birimler

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji Anabilim Dalı

İlacın etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceler. İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığının, hastaya sunulmasının, etkinlik ve kalite güvenliğinin sağlanması, ilaç kullanımı sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm getirilmesi temel amaçlarını oluşturur.

Araştırma alanları: Kardiyovasküler (Ateroskleroz, Hiperkolesterolemi, Oksidan stres, İnflamasyon, Erektil disfonksiyon, Kardiyak iskemi, Yaşlanma, Gaz yapılı nörotransmitterler nitrik oksit ve hidrojen sülfür ile sinyal iletisi); Kanser; Diyabet. İzole organlarda kasılma gevşeme yanıtları, hücre kültüründe apoptoz, proliferasyon, inflamasyon ve oksidan stresin etkileri incelenmekte, gen susturma, jel elektroforez ilişkili yöntemler, biyosensörlerle enzim aktivitelerinin ölçümü, RT-PCR yöntemleri kullanılmaktadır. Hücre içi kalsiyum ölçümü ve yeni moleküler hedeflerin tanımlanması kapsamında tüm gen ekspresyon kalıpları da modern yöntemler ile incelenmektedir.

Hizmetler: Eczacılara yönelik meslek içi eğitimler; İlköğretim öğrencilerine yönelik Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu (MoBiLYO).

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

İlacın elde edilmesiyle başlayan, formülasyonu ve canlılara uygulanmasıyla devam eden ve organizmadan atılmasıyla son bulan bir süreçte, ilaç moleküllerinin kimyasal yöntemlerle elde edilmelerini, nitel ve nicel analizlerini,   kimyasal özelliklerini, kimyasal yapıları ile farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri arasındaki yakın ilişkiyi inceleyen ve varılan sonuçlardan esinlenerek ve yararlanarak yeni ilaçların geliştirilmesini hedef olarak benimseyen bir bilim dalıdır.

Araştırma Alanları: Sentetik ve yarı sentetik potansiyel ilaç bileşiklerinin tasarlanması (Klasik ve Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı); Sentetik ve yarı sentetik potansiyel ilaç bileşiklerinin sentezleri ve kimyasal yapı-biyolojik etki ilişkilerinin kurulması; Modern tekniklerle organik bileşiklerin yapılarının aydınlatılması.

Hizmetler: Spektrofotometrik yöntemlerle farmasötik analizlerin yapılması; Proje Danışmanlığı

Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı

İlaçların bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde rolleriyle ilgilenir. Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve fen bilimleri teorileri ve metotları çapraz-disiplin biçiminde yer almaktadır. Sosyal eczacılık olarak da tanımlanan bu dal, ilaçlar ve sağlığa ilişkin inançlar, tutumlar, kurallar, ilişkiler ve süreçler gibi ilaç kullanımını etkileyen sosyal faktörlerle ilgilenmektedir. Laboratuvarı toplum ve hizmetin verildiği alanlardır. Bu bağlamda, sosyoloji, psikoloji, politika ile ilgili bilimler, eğitim bilimleri, iletişim, antropoloji ve ekonomi bilimlerinden yararlanılmaktadır.

Araştırma Alanları: Toplumun ilaç kullanımı konusunda bilgi, tutum ve davranışları, serbest ve hastane eczanelerinin sorunları, ilaç endüstrisi kaynaklı sorunlarının saptanması ve çözüm yolları, Eczacılık Eğitimi, Eczacılık Mevzuatı ve Hukuku, Eczacılık Deontolojisi ve Meslek Etiği, Eczacılık Tarihi, ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık, ilaç ekonomisi ve politikalarının farmakoepidemiyolojik ve farmakoekonomik yöntemler ışığında izlenmesi ve değerlendirilmesi başlıca çalışma konularıdır.

Hizmetler: Eczacılık Fakültesi bünyesinde Süleyman Ferit Eczacıbaşı Şifa Eczanesi ve Ahmet Piriştina Kent Arşivi içinde Ege Eczacılık Müzesi’nin kurulması, İlaç ve Eczacılık Konularında Adli Bilirkişilik, İzmir Eczacı Odası bünyesinde mesleki faaliyetlerde görev alma ve danışmanlık hizmetleri.

Farmakognozi Anabilim Dalı

Biyolojik kaynaklı ilaçları araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır. Fitoterapi, aromaterapi ve homeopati gibi bilimsel veya geleneksel tedavi yöntemleri yanında halk hekimliğinde kullanılan bitkilerle de ilgilidir.

Araştırma Alanları: Tıbbi bitkilerde morfolojik ve anatomik incelemeler; Doğal ürün kimyası; Doğal ürünlerin kalite kontrolleri; Doğal ürünlerin biyolojik aktiviteleri; Bitki hücre ve doku kültürü

Hizmetler: Danışmanlık: Kültüre alınacak bitki seçiminde, drog ve ekstre hazırlanmasında; Droglarla ilgili ruhsat bilgileri dosyası hazırlanması; Analiz: Drogların makroskobik ve mikroskobik analizi; Drogların kalite kontrolü; Drogların etkin madde içeriğinin belirlenmesi;

Meslek içi eğitim kursları: Hekim ve Eczacılar için fitoterapi kursları.

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

İlaç etken maddeleri ile ilaç formülasyonuna giren yardımcı madde ve kontaminantların canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini ve etki mekanizmalarını hücresel, biyokimyasal ve moleküler düzeyde araştıran, bu etkilerin ortaya çıkma koşullarını belirleyen ve olası toksisite risklerini değerlendiren bilim dalıdır.

Araştırma alanları: İlaçların in vivo ve in vitro toksisitelerinin araştırılması, Biyotransformasyon yolaklarının ve reaktif metabolitlerinin tanımlanması, Sitotoksik aktiviteleri, DNA hasarı ile ilişkileri ve sistemik toksisiteleri, Endokrin bozucu etkileri; Bitkisel kaynaklı ürünlerin toksik/genotoksik/antigenotoksik etkilerinin araştırılması; Çevresel atık ilaçların ve kontaminantların toksisite risklerinin değerlendirilmesi; Klinik toksisite biyogöstergelerinin geliştirilmesi; Biyolojik makromoleküllerin oksidasyonu ve toksikolojik sonuçları.

Hizmetler: Danışmanlık hizmetleri (İlaç ve diğer kimyasal maddelerin toksisiteleri ve risk değerlendirmeleri); Tıbbi cihaz ve ürünlerin CE belgesi almaları için gerekli “biyouyumluluk” testleri (Deride irritasyon, sensitizasyon, hemolitik aktivite, akut toksisite ve sitotoksisite testleri.

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Klinik eczacılar, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleriyle sık ve düzenli etkileşimde oldukları sağlık hizmet yerlerinde, hastalara sunulan sağlık hizmetinin koordinasyonuna katkıda bulunan, hastalara reçete edilen ilaçlarla sürdürülen tedavinin mümkün olan en iyi sağlık sonuçlarına ulaşması için doktorlar, diğer sağlık uzmanları ve hastalar ile doğrudan ilişki içinde çalışan eczacılardır. Bu kapsamda klinik eczacılar; hastaların önceden ve güncel olarak kullandıkları ilaçların gözden geçirilmesi, alerjilerinin değerlendirilmesi, ilaç öykülerinin alınması, tedaviye verilen yanıtın izlenmesi, ilaçların istenmeyen etkilerinin ve etkileşmelerinin araştırılması ve taburculuğu da içeren birçok süreçte multidisipliner bir ekip içerisinde aktif olarak görev yaparlar..

Araştırma alanları: Klinik Eczacılık Anabilim Dalı lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimine yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eczacılık Fakültemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde farmasötik bakım, farmakoterapi, toplum sağlığı, iletişim, profesyonellik ve sürekli mesleki gelişim gibi ilgili uluslararası kuruluşlarca kabul gören 6 temel alanda multidisipliner ekibin yetkin bir üyesi olarak çalışabilecek klinik eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hizmetler: Meslek içi eğitimler, diğer sağlık çalışanları ve hastalara yönelik ilaç danışmanlık hizmetleri.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Teknolojisi; tasarım aşamasından hastaya sunulduğu ana kadar, ilaç ve kozmetiklerin araştırma/geliştirme ve üretimde geçirdiği tüm basamakları kapsamaktadır. İlaç şekillerinin kaba drog veya kimyasal maddeden başlayarak hazırlanmasını ve formülasyonunu inceler. Klasik ilaç sunum şekilleri dışında yeni ve uygun yöntemleri araştırır. Her maddenin kendisinin ve ilaç şeklinin dayanıklılığını ve biyolojik yararlılığını araştırmak yine konuları içindedir.

Araştırma alanları: Sıvı, yarı/katı ve katı formülasyonlar; Kontrollü salım sistemleri; Hedefleme çalışmaları; Stabilite çalışmaları.

Hizmetler: Kozmetiklerde formülasyon ve uygunluk testleri; Formülasyon tasarımı ve analizleri konusunda bilimsel danışmanlık; Meslek içi eğitimler; Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma Komisyonları; Nano boyutta partikül ölçümü; Reolojik analizler; Tablet dissolusyon ve kontrolleri; Termal analizler (DSC ve TGA); TPA analizi; Viskozite tayini

Yarı katı dozaj sistemlerinden salım çalışmaları.

Radyofarmasi Anabilim Dalı

Radyofarmasötiklerin formülasyonu, geliştirilmesi, hazırlanması, işaretlenmesi (radiolabelling), kalite kontrolü, kayıtlarının tutulması ve hastaya uygulanmasına kadar geçen süreçten sorumlu eczacılık dalıdır.

Araştırma alanları: Yeni radyofarmasötiklerin geliştirilmesi (Kemik, tümör, infeksiyon-inflamasyon, bekçi lenf düğümü radyofarmasötikleri); Radyofarmasötiklerin kalite kontrollerinin yapılması ve kullanıma hazır liyofilize kitlerinin hazırlanması; Etkin maddelerin ve dozaj formlarının radyoişaretlenmesi ve ilaç hedefleme, biyodağılım çalışmalarının yapılması

Hizmetler: Etkin madde işaretleme ve kalite kontrollerinin yapılması; Radyofarmasötik kalite kontrollerinin Radio-TLC Scanner ve Radio-HPLC cihazları kullanılarak yapılması.

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Yaşayan organizmalardan ya da bunların kısımlarından ürün elde etmek veya modifiye etmek; hayvan ve bitkileri geliştirmek veya özel amaçla mikroorganizma yetiştirmek üzere çeşitli tekniklerin kullanılmasıdır. Yeni terapötik ilaçların tasarlanması, tıbbi testler için diagnostik ajanların geliştirilmesi, gen tedavisi, rekombinant DNA teknolojisi, peptit ve proteinlerin üretimi ve formülasyonu, DNA aşıları, monoklonal antikorlar ve bunların taşıyıcı sistemlerinin geliştirilmesi başlıca çalışma alanlarıdır.

Çalışma Alanları: DNA telomerleri/telomerazlar; DNA topolojisi/topoizomerazlar; Maya-iki-hibrit sisteminin farmasötik uygulamaları; Farmakogenomik ve dokuya spesifik gen ekspresyonunun düzenlenmesi; Gen terapisi için viral olmayan DNA taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi; Peptit-protein taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi.

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya’nın temel araştırma alanı “Kimyasal Analiz”dir ve ilaçlar, organik/inorganik maddelerin kalitatif ve kantitatif analizleri için elektrokimyasal, spektrofotometrik, kromatografik ve diğer analitik yöntemleri geliştirmektedir. Bölümde ayrıca analitik düşünme becerisi kazanmış, ulusal ve uluslar arası araştırma projelerine konu olabilecek, sanayiye uygulanabilir fikirler üretebilen bireyler yetiştirilmektedir.

Araştırma alanları: DNA algılayıcı cihaz (Biyosensör) tasarımı: İlaç-DNA etkileşimi, DNA hibridizasyonu, mutasyonu, hasar analizleri, gıdalara/suya karışan mikroorganizmaların DNA düzeyinde doğrudan, indikatörlü veya nano-malzeme ile tayinine yönelik DNA çip teknolojisi altyapısını içeren elektrokimyasal, optik ve piezoelektrik biyosensör tasarımları; Analitik yöntem validasyonu; Farmasötik kalite kontrol; Spektroskopik analiz yöntemleri; Yüksek performanslı sıvı kromotografisi (HPLC) ve uygulamaları

Hizmetler: Ultra saf su üretimi, Analiz hizmetleri (özel sektörden gelen talep doğrultusunda).

Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya; organizmada gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen bir bilim dalı olup, sağlık ve yaşam bilimlerinin temelinde yer almaktadır. Organizmanın normal ve patolojik durumlarında biyomoleküllerin düzeylerinde gözlenen değişikliklerin incelenmesi Biyokimya biliminin temel konusudur.

Araştırma Alanları: Serbest radikaller, oksidatif stres ve antioksidan sistemler, Nörodejeneratif hastalık deney modelleri (Eksitotoksisite, Epilepsi, Alzheimer), Nöroprotektif ajanların oksidatif stres, apoptoz, inflamasyon, DNA hasarı, DNA tamiri ve beyinde ilaç detoksifikasyonundan sorumlu enzimler üzerindeki etkilerinin incelenmesi, Ubikitin proteazom sistemi ve otofajik protein yıkım mekanizmaları, Endositoz ve eksositoz yolaklarında SVIP proteinin olası rolü, Biyotinidaz eksikliği ve biyotin metabolizması, İskemik akut böbrek yetmezliğinde oksidatif, nitrozatif stres ve ER stres ilişkilerinin araştırılması

Hizmetler: İnsan sağlığını ilgilendiren biyolojik ürünlerin kullanım, araştırma ve geliştirilme safhalarında bilimsel danışmanlık ve laboratuvar analiz desteği, yeni ilaç geliştirme çalışmalarında hücre kültürü tekniklerinin kullanılması,gen ekspresyonu ve protein analizleri, bitkisel droglar, gıda maddeleri, kozmetik ve biyolojik ürünlerin biyolojik aktivite tayinleri (Antioksidan aktivite testleri, sitotoksisite, enzim inhibitör aktivitesi testleri), DNA hasarının çeşitli yöntemlerle gösterilmesi (COMET ve agaroz jel elektoroforezi)

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

İnsan sağlığı ile ilişkili mikroorganizmalar, yol açtıkları hastalıklar, bu hastalıkların tanısı, tedavisi ve korunma yöntemleri, sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemleri, immun sistemin yapısı ve fonksiyonları, mikroorganizma-konak, mikroorganizma-ilaç ilişkileri, antibiyotikler ve diğer mikrobiyal ürünlerin üretim, kalite kontrol ve kullanım alanları hakkında araştırmalar yapılmaktadır.

Araştırma Alanları: Antimikrobiyallere direnç ve moleküler mekanizmalar; Doğal veya sentetik ajanların antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri; Antibiyotik kombinasyonlarının etkinliği.

Hizmetler: Farmasötik ve kozmetik ürünlerde sterilite kontrolü ve mikrobiyal yük tayini, antiseptik ve dezenfektanların etkinlik testleri, doğal veya sentetik maddelerin antimikrobiyal etkinlik testleri, mikroorganizmalardan genetik materyal izolasyonu, PCR uygulanması, önemli patojen bakteri ve mantar türlerinin tanımlanması, üretilmesi, stoklanması, sterilizasyon, mikroorganizma türlerinin üretim koşulları ve biyogüvenlik konusunda danışmanlık, kontaminasyon kontrolü ve aseptik üretim konusunda danışmanlık.

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Tedavi, gıda desteği ve toksikolojik potansiyellerinin yanısıra, eczacılık teknolojisi açısından önemli tıbbi bitkiler ve bitkisel kökenli ilaç hammaddeleriyle ilgili araştırmalar yürütmektedir.

Araştırma Alanları: Tıbbi bitkilerin, Anatomik ve morfolojik özellikleri, Teşhisi, doğadaki yayılışları, Biyolojik etkileri ve toksisiteleri, Kimyasal içerikleri, etkin maddelerinin izolasyonu, yapı ve miktar tayinleri, Farmasötik ürünler ve ekonomik değerleri, Kalite kontrolleri.

Hizmetler: Tıbbi bitkiler ve bunlardan hazırlanan ürünlerin ruhsatlandırılması konusunda danışmanlık; İlgili meslekler ve sektör temsilcilerine yönelik çeşitli bilimsel ve mesleki kuruluşlarla ortak fitoterapi ve aromaterapi konularında eğitimler; Araştırmacılara, ilgili kişi ve kuruluşlara, tıbbi ve ekonomik değeri olan bitkilerin rasyonel kullanımı konusunda, Türkiye’nin ilk interaktif herbaryumu olan İZEF Herbaryumu ve Sayısal Fitocoğrafya Haritası destekli, bilimsel danışmanlık hizmetleri.