Farmakoloji Anabilim Dalı

 • Farmakoloji ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, hücrealtı yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro veya deney hayvanı ve/veya insan üzerinde in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tedavisi, tanısı, profilaksisi ve diğer tıbbi amaçlar için en uygun kimyasal maddenin saptanması ve ilaç olarak geliştirilmesi ile uğraşır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yazgısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Farmakoloji, canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya kadar uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı olarak yürütür.

  Farmakolojinin bir alt dalı olan Farmakoterapi, Farmakolojinin hastalık tedavisine ve diğer tıbbi yaklaşımlara uygulanması ile uğraşır. Günümüzde, geleneksel eczacılık uygulamalarından farklı olarak eczacının hasta bakımı ve hastalıklarından korunma ile ilgili görev üstlenmesi anlamına gelmektedir. Son yıllarda önem kazanan Farmasötik Bakım, ilaç kullanımını etkileyecek sağlık hizmetinin her yönüyle en uygun şekilde verilmesini amaçlayan hasta merkezli bir kavramdır. Farmasötik bakımın felsefesine göre, eczacının başlıca görevi, mevcut sağlık sistemi içinde hastanın ilaçla ilgili problemlerini çözmek, problem oluşmasını önlemek ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Her hastanın kendine özgü bir farmasötik bakım planına gereksinimi vardır. Bu nedenlerle çağdaş eczacının Farmasötik Bakım kavramının gereklerini yerine getirebilmesi için ilaç ve sağlık danışmanı niteliğini kazanması gerekmektedir.

  Farmakoloji Anabilim Dalı olarak, ilacın farmakolojik etkisinin devamlılığını, hastaya sunulmasını, emniyet, etkinlik ve kalite güvenliğinin sağlanmasını amaçlayan, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilebilen ve meslek yaşamı boyunca mesleki bilgisinin etkinliğini ve yeterliğini sürdürme sorumluluğunu taşıyan eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

  • Kardiyovasküler farmakoloji
  • Diyabet
  • Kanser

  Kanserleşme, neoplastik dönüşüm, apoptoz, antiapoptoz, hücreiçi kalsiyum homeostazı, işlevsel genomik, antioksidan proteinler, matriks metalloproteinazlar, telomerler, endotelyum ve nitik oksid ilgi alanları içerisindedir.
  Perivasküler intimal kalınlaşma ve ateroskleroz modelleri, balon anjiyoplasti, diyabet, oksidan stres, iperkolesterolemi modelleri, kardiyak iskemi modelleri ve hücre kültürü laboratuvarının kurulması ile apoptoz, kanser modelleri ve posttranskripsiyonel gen susturma teknikleri kullanılmaktadır.

  • Farmakolojiye Giriş
  • Farmakoloji ve Farmakoterapi I
  • Farmakoloji ve Farmakoterapi II
  • Farmakoloji ve Farmakoterapi III
  • Farmakoloji ve Farmakoterapi IV
  • Farmasötik Bakım

  Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin katkı verdiği dersler

  • Moleküler Biyolojiye Giriş
  • Eczacılıkta Teknik İngilizce
  • Eczacılığa Giriş