Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

  Tedavide kullanılan ilaçların çok büyük bir kısmı sentetik ya da yarısentetik moleküllerdir. Bir ilacın gösterdiği farmakolojik etki de bu ilacın kimyasal yapısının bir fonksiyonudur. Dolayısıyla Farmasötik Kimya, ilacın elde edilmesiyle başlayan, formülasyonu ve canlılara uygulanmasıyla devam eden ve organizmadan atılmasıyla son bulan bir süreçte, ilaç moleküllerinin kimyasal yöntemlerle elde edilmelerini, kalitatif ve kantitatif analizlerini, kimyasal özelliklerini, kimyasal yapıları ile farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri arasındaki yakın ilişkiyi inceleyen ve varılan sonuçlardan esinlenerek ve yararlanarak yeni ilaçların geliştirilmesini hedef olarak benimseyen bir bilim dalıdır. Her bilim dalının bir ütopyası vardır. Farmasötik Kimya'nın ütopyası da ideal ilaç molekülüne, yani yan etkileri olmayan selektif ve spesifik etkili yeni ilaçlara varmaktır. Bu amaca uygun olarak Farmasötik Kimya Anabilim Dalında verilen lisans eğitiminde öğrencilerin, sentetik ve yarı-sentetik ilaçları tüm yönleriyle tanımaları için gerekli olan teorik ve pratik bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Yüksek lisans ve doktora olmak üzere iki ayrı program halinde sunulan lisansüstü eğitimde ise, aynı çerçevede ancak daha ileri düzeyde konular, öğrencileri gerek bilimsel araştırmacılığa ve akademik kariyere, gerekse uzman eczacılığa hazırlamaktadır.

 • Farmasötik Kimya Anabilim Dalı'nın Araştırma Alanları

  - Sentetik ve Yarısentetik Potansiyel İlaç Bileşiklerinin:

  • Tasarlanması ve Sentezleri
  • Spektroskopik Spektral Analiz Yöntemleriyle Yapılarının Aydınlatılması
  • Kimyasal Yapı-Biyolojik Etki İlişkilerinin Kurulması

  - İlaçların Kantitatif Analizleri

 • FARMASÖTİK KİMYA I 

  Dersin Amacı ve Hedefi
  Halihazırda tedavide kullanılmakta olan sentetik ve yarı sentetik ilaçların, sentezleri, kalitatif ve kantitatif analizleri, yapı-etki ilişkileri, terapötik etkileri, metabolizmaları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri gibi ilgili tüm hususlar anlatılmaktadır. Aynı zamanda, ilaç reseptör teorileri, kantitatif yapı-etki ilişkilerine ait parametreler ve ilaç etkisini tayin eden önemli fizikokimyasal faktörler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Dersin laboratuar bölümünde amaç, basit sentezlerde ve organik kimyanın kalitatif ve kantitatif analizlerinde temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır. Bu yarıyılda, bazı ilaçların ve ilaç ara ürünlerinin organik sentezleri gerçekleştirilmektedir.
  Konu Başlıkları
  Medisinal Kimya ve Metabolizma (Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri, Biyoizosterizm, Reseptörler ve İlaç Reseptör Etkileşmeleri, Metabolizma), Otonom Sinir Sistemi İlaçları (Adrenerjikler, Antiadrenerjikler, Parasempatomimetikler, Parasempatolitikler, Antiparkinson İlaçlar), Kardiyovasküler Sistem İlaçları (Kardiyotonikler, Antihipertansifler)

  FARMASÖTİK KİMYA II 

  Dersin Amacı ve Hedefi
  Halihazırda tedavide kullanılmakta olan sentetik ve yarı sentetik ilaçların, sentezleri, kalitatif ve kantitatif analizleri, yapı-etki ilişkileri, terapötik etkileri, metabolizmaları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri gibi ilgili tüm hususlar anlatılmaktadır. Aynı zamanda, ilaç reseptör teorileri, kantitatif yapı-etki ilişkilerine ait parametreler ve ilaç etkisini tayin eden önemli fizikokimyasal faktörler örneklenmektedir. Dersin laboratuar bölümünde amaç, basit sentezlerde ve organik kimyanın kalitatif ve kantitatif analizlerinde temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır. Bu yarıyılda ise kalitatif ilaç analizleri klasik organik analiz yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.
  Konu Başlıkları
  Kardiyovasküler Sistem İlaçları (Periferik Vazodilatörler, Antianjinaller, Antiaritmikler, Antikoagülanlar ve Antitrombositer İlaçlar, Diüretikler, Antihiperlipidemikler), Lokal Anestezikler, Antiallerjik İlaçlar, Gastrointesitinal Sistem İlaçları (Antiasitler, Laksatifler ve Purgatifler, Emektikler, Antiemetikler, Adsorbanlar), Oral Antidiyabetikler, Ekspektoranlar, Antitussif İlaçlar, Mukolitik İlaçlar, Topik İlaçlar.

  FARMASÖTİK KİMYA III 

  Dersin Amacı ve Hedefi
  Halihazırda tedavide kullanılmakta olan sentetik ve yarı sentetik ilaçların sentezleri, kalitatif ve kantitatif analizleri, yapı-etki ilişkileri, terapötik etkileri, metabolizmaları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri gibi ilgili tüm hususlar anlatılmaktadır. Dersin pratik kısmının amacı, ilaçların volumetrik ve spektrofotometrik yöntemlerle kantitatif analizleri ve ayrıca farmakope analizleri konularında temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır.
  Konu Başlıkları
  Santral Sinir Sistemi İlaçları (Sedatif ve Hipnotikler, Genel Anestezikler, Kas Gevşeticiler, Nöroleptikler, Antiepileptikler, Analjezikler, Antiinflamatuar İlaçlar, Ürikozürikler, Analeptikler, Psikostimülanlar, Antidepresanlar, MAO İnhibitörleri), Kemoterapötikler (Antiseptik ve Dezenfektanlar, Üriner Antiseptikler, Tüberkülostatikler, Leprostatikler, Antibakteriyal Sülfonamitler ve Kinolonlar.

  FARMASÖTİK KİMYA IV

  Dersin Amacı ve Hedefi
  Halihazırda tedavide kullanılmakta olan sentetik ve yarı sentetik ilaçların sentezleri, kalitatif ve kantitatif analizleri, yapı-etki ilişkileri, terapötik etkileri, metabolizmaları, ilaç etkileşmeleri ve yan etkileri gibi ilgili tüm hususlar anlatılmaktadır. Dersin pratik kısmının amacı, ilaçların volumetrik ve spektrofotometrik yöntemlerle kantitatif analizleri ve ayrıca farmakope analizleri konularında temel eğitim ve deneyimi sağlamaktır.
  Konu Başlıkları
  Antibiyotikler, Antifungal İlaçlar, Antiviral İlaçlar, Antiprotozoal İlaçlar, Antihelmintikler), Antikanser İlaçlar (Alkilleyici Ajanlar, Antimetabolitler, Antikanser Hormonlar ve Antibiyotikler), Hormonlar (Steroidal ve Nonsteroidal Seks Hormonları, Tiroid Hormonları), Vitaminler.

  ORGANİK KİMYA 

  Dersin Amacı ve Hedefi
  Dersin amacı, tüm farmasötik bilimler için gerekli olan temel organik kimya bilgisinin kazandırılmasıdır. Organik Kimya dersinde karbon kimyası detaylı olarak incelenmektedir
  Konu Başlıkları
  Organik Kimyada Temel Kavramlar
  Organik Bileşiklerin Adlandırılması
  İşlevsel Grupların Kimyası
  Heterosiklik Kimyaya Giriş
  Temel Stereokimya