Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

 • Farmasötik teknoloji kısaca, bir ilaç şeklinin geliştirilmesi ve ilacın kullanımını ilgilendiren tüm teknolojiler olarak özetlenebilir. Yeni bir kimyasal bileşiğin toplumdaki hastalar tarafından etkili ve güvenli olarak kullanılabilen bir ilaca dönüşmesindeki tüm işlemleri kapsayan bir eczacılık disiplinidir.

  Anabilim Dalı’mız hammadde ve farmasötik ajanların özelliklerinin yanı sıra, tasarımları ve preparat ve kozmetik haline dönüştürmekteki tüm teknolojilerle ilgilenmektedir. Kontrollü salım sağlamak ve ilaçları hedeflemek için yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonunun yanı sıra konvansiyonel formülasyonlar da araştırmalarımızın kapsamındadır.

 • Araştırma alanları;

  *Farmasötik ilaç şekillerinin işlemleri, yapıları, karakteristikleri, fizikokimyasal ve biyofarmasötik özellikleri
  *Oral, dermal, transdermal, mucosal, ocular, parenteral ilaç şekilleri; tablet, yarı katı ilaç şekilleri (merhem/krem/emülsiyon/jel), mikro- (mikropartikül/mikrosünger) ve nano-partiküler formülasyonlar (polimerik ve lipidik nanopartiküller/lipozomlar) ve yamalar
  *Farmasötik yardımcı maddelerin mekanik özellikleri ve karakteristikleri ile ilacın verilmesine, salımını ve geçişini değiştirmeye olanak veren sistemler ile ilgili çalışmalar
  *In vitro yöntemlerin in vivo sonuçlarla korelasyonu
  *Geliştirilmiş ilaç formülasyonlarının hızlandırılmış stabilite çalışmaları

 • LİSANS EĞİTİMİ

  Farmasötik Teknoloji I (5. yarıyıl)
  Amaç ve hedef
  Öğrencilerin dozaj şekli hazırlamada kullanılan ilaç ve hammaddelerin tanımlarını, klasik ve modern terapötik formülasyonlar üzerindeki araştırmaları, ekstraksiyon yöntemleri ile ilaç hazırlanmasını, ambalaj materyallerini ve bu materyaller ile boyar maddelerin etkileşimlerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.
  Ders içerikleri
  İlaç, ısıtma, karıştırma ve süzme yöntemleri
  Su
  Çözeltiler
  Ekstraksiyon yöntemleri ve ekstraksiyon yöntemleri ile hazırlanmış  ilaçlar
  Aerosoller
  Ambalaj materyalleri ve ambalajlı ilaçların saklanması
  Boyar maddeler

  Farmasötik Teknoloji II (6. yarıyıl)
  Amaç ve hedef
  Öğrencilerin iki fazlı, kolloidal, yarı katı ilaç sistemleri ile suppozituvarların yapısı ve hazırlanması ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.
  Ders içerikleri
  Kolloitler
  Süspansiyonlar
  Emülsiyonlar
  Merhemler
  Patlar
  Supozituarlar

  Farmasötik Teknoloji III (7. yarıyıl)
  Amaç ve hedef
  Farmasötik teknoloji dersi boyunca öğrenciler izotonik formülasyon hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Sterilizasyon ve kontaminasyonun engellenmesi, ilaçların stabilitesi ve geçimsizlik hakkındaki bilgi ve  teknolojileri içerir.

  Ders içerikleri

  İzotonik çözeltiler
  Sterilizasyon yöntemleri
  Kontaminasyon
  İlaç stabilitesi
  Geçimsizlik
  Cerrahi malzemeler

   

  Farmasötik Teknoloji IV (8. yarıyıl)
  Amaç ve hedef
  Bu derste öğrenciler, kontrollü salım sistemleri, tozlar, kapsül ve tabletler gibi katı dozaj şekillerinin klasik ve modern terapötik formülasyonları hakkında bilgi edinmektedirler. Derste preparatlarda kullanılan doğal, yarı-sentetik ve sentetik materyaller (yardımcı maddeler), hazırlama ve uygulama yöntemleri, teknolojileri, kalite kontrol çalışmaları, ilaçların stabiliteleri ve geçimsizlikleri hakkında bilgi verilmektedir.

   

  Ders içerikleri

  Jelatin kapsüller
  Granüle
  Tablet
  Kontrollü salım sistemleri

  Pratik çalışmalarda; laboratuarda öğrencilerin Farmasötik Teknoloji derslerindeki konular ile ilgili dozaj şekillerini hazırlamaları istenmektedir.

  İlaçta İyi Üretim Uygulamaları (9. yarıyıl)
  Amaç ve hedef
  İlaç endüstrisinde ilaç etkin bileşiklerinin ve farmasötik şekillerin üretim süreçlerinde gerekli olan endüstriyel bilgi ve deneyimin kazanılmasıdır. Bu bağlamda iyi üretim uygulamaları çerçevesinde sentetik, yarı sentetik ve biyolojik etkin madde üretim tekniklerinin, radyofarmasötik üretim uygulamalarının ve farmasötik şekil üretim teknolojilerinin tanıtılması ve bu alandaki ulusal ve uluslar arası ölçütlerin iyi üretim uygulamaları ve ruhsatlandırma aşamaları ile ilişkilendirilerek anlatılması öğrencilere nosyon kazandırır.

   

  Ders İçerikleri

  İyi üretim uygulamalarının ve iyi üretim uygulamaları kılavuzunun tanıtılması
  Ortak teknik döküman dosyası kalite modülünün tanıtılması ve iyi üretim uygulamaları ile ilişkisi
  Etkin madde üretimi
  Sentetik ve yarısentetik üretim teknikleri
  International conference on harmonisation (ICH) ve european medicines agency (EMEA) kriterlerine göre sentetik ilaç etken madde üretiminde önem taşıyan hususlar ve sınırlamalar
  Biyolojik üretim teknikleri
  Biyoteknolojik üretim teknikleri
  Rekombinant ilaç üretiminde verimliliği arttırma yöntemleri
  Mikrobiyolojik üretim teknikleri
  İmmünolojik ürünlerin üretimi ve kalite kontrolü
  Antibiyotiklerin üretimi ve fermantasyon teknikleri
  Tedavide kullanılan mikrobiyal kaynaklı ürünler
  Üretimde genel sterilizasyon ve hijyen yaklaşımı
  Bitkisel üretim teknikleri
  Tıbbi bitki kültürüne ilişkin temel prensipler
  Drog hazırlanmasına ilişkin temel prensipler
  Hücre süspansiyonu ve doku kültürü metodu
  Bitkisel ilaç üretim standardları
  Farmasötik şekil üretimi
  Farmasötik üretim teknikleri
  Farmasötik mühendislik
  Kalite tasarımı
  Yeni farmasötik şekil üretim teknikleri
  Ekstrüzyon teknikleri
  Peptid-protein formülasyonu
  Nanopartiküller
  Multipartiküler sistemler
  Sakızlar
  Radyofarmasötik üretim teknikleri
  İyi radyofarmasötik uygulamaları
  Radyonüklit ve radyofarmasötik üretimi ve emea kriterleri
  Farmakopelerde yer alan radyofarmasötiklere ait dozaj şekilleri ve hazırlanmaları

 • Prof. Dr. Levent KIRILMAZ

  Prof. Dr. Özgen ÖZER (Ab. D. Başkanı)

  Prof . Dr. Esra BALOĞLU(Dekan)

  Prof. Dr. Ferhan SEVGİ

  Prof. Dr. Yeşim KARASULU

  Prof. Dr. Ercüment KARASULU

  Prof. Dr. Işık ÖZGÜNEY

  Prof. Dr. Mine ÖZYAZICI

  Doç. Dr. Sinem Yaprak KARAVANA

  Doç. Dr. Evren Homan GÖKÇE

  Doç. Dr. Mesut ARICI

  Yrd. Doç. Dr. Emel Öykü ÇETİN UYANIKGİL

  Arş. Gör. Dr Aysu YURDASİPER

  Arş. Gör. Dr. Sakine TUNCAY TANRIVERDİ

  Arş. Gör. Dr. Gülbeyaz YILDIZ

  Arş. Gör. Seda RENÇBER

  Arş. Gör. Erkan AZİZOĞLU

  Arş. Gör. Gülçin ARSLAN AZİZOĞLU

  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ali EGE