Çerez Örnek
canlı destek

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç 1: Eczacılık lisans eğitiminin niteliğini geliştirmek
 
Hedef 1. Ders içeriklerini ve ders programlarını iç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda
düzenli olarak güncellemek
Hedef 2. Farmasötik bakım ve Klinik Eczacılık alanlarının temelini güçlendirecek
uygulamaları zenginleştirmek
Hedef 3. Öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı değişim programlarına katılımını sürekli olarak
teşvik etmek
Hedef 4. Öğrencilerimizin eczacılığın farklı alanlarındaki uygulamalarda alanlarında uzman
kişilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabileceği faaliyetlerin sayısını arttırmak
Hedef 5. Öğrencilerimizin zorunlu stajların yanı sıra eczacılık mesleğinin farklı alanlarında
bilgi ve deneyim kazanabilecekleri imkanların sayısını ve niteliğini arttırmak
Hedef 6. Öğretim teknolojilerindeki güncel yenilikleri eğitim-öğretim süreçlerine yansıtmak
 
Amaç 2: Eczacılık lisansüstü eğitiminin niteliğini geliştirmek
 
Hedef 1. Ülkemizin güncel Kalkınma Planlarında yer alan politikalar kapsamında ve
Üniversitemizin öncelikli alanlarında lisansüstü öğrenci kapasitesini arttırmak
Hedef 2. İlaç endüstrisi ile ortak doktora programlarının sayısının arttırılması
 
Amaç 3: Araştırma Geliştirme faaliyetlerinin niteliğini geliştirmek
 
Hedef 1. Ulusal/uluslararası düzeyde araştırmacı altyapısını zenginleştirmek
Hedef 2. Ulusal/uluslararası fonlar tarafından desteklenmiş araştırma projelerinin sayısını
arttırmak
Hedef 3. Araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek
Hedef 4. Eczacılık bilimlerinde ulusal/uluslarası patent/ faydalı model sayısını arttırmak
Hedef 5. Uluslararası atıf indekslerindeki dergilerde yayın sayısını arttırmak
Hedef 6. İlaç endüstrisi ile araştırma işbirliklerinin sayısını arttırmak
 
Amaç 4: Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında topluma katkı oranını arttırmak
 
Hedef 1. Eczacılık mesleğinin uygulamalarını tanıtan, farkındalık sağlayan faaliyetlerin
sürekliliğini sağlamak
Hedef 2. Eczacılık bilimleri ile ilişkili konularda toplumun farklı kesimlerini hedefleyen
sosyal sorumluluk projelerinin sayısını ve niteliğini arttırmak
Hedef 3. Eczacılık ile doğrudan ilgili konuların dışında da sosyal sorumluluk projelerinin
geliştirilmesini teşvik etmek
 
Amaç 5: Fakültenin Paydaş Memnuniyetini Arttırmak
 
Hedef 1. Fakültenin paydaş memnuniyetini ölçen çalışmaların niteliğini geliştirmek
Hedef 2. Fakültenin iç ve dış paydaş memnuniyet derecesini arttıracak faaliyetlerde bulunmak
 
Amaç 6: Üretim, analiz ve danışmanlık hizmetlerini arttırmak
 
Hedef 1. Fakültenin hizmet ile ilgili vizyonu gereği fakülte anabilim dalları ve FABAL
kapsamında gerçekleştirilen analiz ve danışmanlık hizmet kapasitesini arttırmak
Hedef 2. Yapılan üretim çalışmalarının kurumsal bir nitelik kazanması amacıyla akademik
personelin Teknokent’teki faaliyetlerini desteklemek
 
Amaç 7: Uluslararasılaşmayı yaygınlaştırmak veya Uluslararası tanınırlığı arttırıcı
faaliyetleri desteklemek
 
Hedef 1. Fakültemizin uluslararası kuruluşlardaki temsilci sayısını arttırmak
Hedef 2. Uluslararası işbirlikli araştırma ve eğitim projelerinin geliştirilmesi için toplantı,
kongre ve sempozyum benzeri faaliyetlerin sayısını arttırmak
Hedef 3. Fakültemiz öğrenci ve akademik personelinin ERASMUS benzeri uluslararası
programlardan yararlanma oranını arttırmak

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ